etc 2007. 11. 24. 20:13

두가지 방법이 있다.

1. Shutdwon 명령을 사용

(1) 자동 종료 시간 설정
Dos Command : Shutdown -t  -s 3600 <== 1시간 뒤에 자동으로 꺼지게 설정한다.
                                      -t : 종료 설정
                                      -s : 시간 설정

(2) 자동 종료 시간 설정 취소
Dos Command : Shutdown -a2.tsshutdn 사용

1시간뒤에 컴퓨터를 종료 설정 tsshutdn 3600 , 취소는 ctrl+c

posted by choiwonwoo

댓글을 달아 주세요